บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า

posted on 21 Jul 2007 00:56 by bannpeeploy in buddhism

   

 ห้องพระบ้านพี่พลอย ; สวดมนต์ออนไลน์

  สนใจเลือกฟังเสียงบทสวดมนต์อื่น  คลิ๊กที่นี้ค่ะ

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้าแปล

คำบูชาพระรัตนตรัย


 

 •  
   อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
   พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;
   พุทธัง ภควันตัง อะภิวาเทมิ.
   ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

(กราบ)

 •  
   สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
   พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ;
   ธัมมัง นะนัสสามิ.
   ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.

(กราบ)

 •  
   สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
   พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ;
   สังฆัง นะมามิ.
   ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

(กราบ)

 

 

คำทำวัตรเช้า (ปุพพภาคนมการ)
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส. )

 


 •  
   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ;
   อะระหะโต
   ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ;
   สัมมาสัมพุทธัสสะ.
   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

( ๓ ครั้ง )


(๑. พุทธาภิถุติ)
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.)
 


 

 •  
   โย โส ตะถาคะโต,
   พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด ;
   อะระหัง
   เป็นผู้ไกลจากกิเลส ;
   สัมมาสัมพุทโธ ,
   เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;
   วิชชาจะระณะสัมปันโน,
   เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ;
   สุคะโต,
   เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ;
   โลกะวิทู,
   เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ;
   อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,
   เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ;
   สัตถา เทวะมะนุสสานัง,
   เป็นครูผู้สอน ของเทวคาและมนุษย์ทั้งหลาย ;
   พุทโธ,
   เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ;
   ภะคะวา,
   เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ;
   โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรหมะกัง, สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ,
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงทำความดับทุกข์ใหเ้เจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา, มาร พรหม, และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ;
   โย ธัมมัง เทเสสิ,
   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว ;
   อาทิกัลยาณัง,
   ไพเราะในเบื้องต้น,
   มัชเฌกัลยาณัง,
   ไพเราะในท่ามกลาง,
   ปะริโยสานะกัลยาณัง,
   ไพเราะในที่สุด,
   สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปริปุณณัง ปะริสุทธัง พรหมะจะริยัง ปะกาเสสิ,
   ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง, พร้อมทั้งอรรถะ (คำอธิบาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ) ;
   ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
   ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ;
   มะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ.
   ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า

(กราบรำลึกพระพุทธคุณ)


(๒. ธัมมาภิถุติ)
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.)
 


 

 •  
   โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
   พระธรรมนั้นใด, เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว ;
   สันทิฏฐิโก,
   เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง ;
   อะกาลิโก,
   เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล ;
   เอหิปัสสิโก,
   เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด ;
   โอปะนะยิโก,
   เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ;
   ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,
   เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ;
   ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ,
   ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น ;
   ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ,
   ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า ;

(กราบรำลึกพระธรรมคุณ)


(๓. สังฆาภิถุติ)
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.)
 


 

 •  
   โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
   สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว ;
   อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
   สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว ;
   ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
   สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว ;
   สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
   สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว ;
   ยะทิทัง,
   ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ :
   จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
   คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ ;
   เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
   นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ;
   อาหุเนยโย,
   เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ;
   ปาหุเนยโย,
   เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ;
   ทักขิเณยโย,
   เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ;
   อัญชะลิกะระณีโย,
   เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี ;
   อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ,
   เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ;
   ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,
   ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น ;
   ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ,
   ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า ;

(กราบรำลึกพระสังฆคุณ)


(๔. รตนัตตยัปปณามคาถา)
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.)


 

 •  
   พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว
   พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ ;
   โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,
   พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด ;
   โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,
   เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก ;
   วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
   ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ.
   ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,
   พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป ;
   โย มัคคะปากามะเภทะภินนะโก,
   จำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, ส่วนใด
   โลกุตตระ โย จะ ตะทัตถะทีปะโน,
   ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ, และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้น ;
   วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
   ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ.
   สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต,
   พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย ;
   โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,
   เป็นผู้เห็นพระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสุคต, หมู่ใด ;
   โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,
   เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้า มีปัญญาดี ;
   วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,
   ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ.
   อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะต